Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Høringssvar​

Den danske fondsmæglerforening har besvaret følgende høringer:​

Høringssvar

​23.03.2018

Høring af forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre love

Høringssvar

​02.02.2018

Finanstilsynets vejledning til hvidvasklovens §§ 7-9

Høringssvar

​11.01.2018

Forslag til regime for investeringsselskaber

Høringssvar

​21.11.2017

Finanstilsynets vejledning til hvidvasklovens §§7-9

Høringssvar

​30.10.2017

Høring over bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om lønpolitik og aflønning i fondsmæglerselskaber m.fl. 

Høringssvar

​18.10.2017

Finanstilsynets vejledning til hvidvasklovens §§ 7-9

Høringssvar

​22.09.2017

Eftersyn af finansiel regulering

Høringssvar

​16.08.2017

Høring vedr. nye indberetningsfrister for regnskabsindberetningen 

Høringssvar

​09.08.2017

Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om kapitalmarkeder, lov om investeringsforeninger m.v. og forskellige andre love 

Høringssvar

​23.06.2017

Høring over ændring af offentliggørelsesbekendtgørelsen

Høringssvar

​23.06.2017

Høring over midtvejsevaluering af kapitalmarkedsunionen 2017

Høringssvar

​21.06.2017

Høring over ændring af vejledning om genopretningsplaner for pengeinstitutter, realkreditinstitutter og fondsmæglerselskaber I

Høringssvar

​18.05.2017

Høring over Europa-Kommissionens forslag om revision af Europa-Parlamenet og Rådets forordning vedrørende regulering af OTC-derivater, centrale modparter og centrale handelsdepoter (EMIR-forordningen)

Høringssvar

​03.05.2017

Høring over bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om afviklingsplanlægning og afviklingsberedskab

Høringssvar

​01.05.2017

Høring over bekendtgørelse om hvilke instrumenter ud over dem, der er nævnt i bilag 5 til lov om finansiel virksomhed, som pengeinstitutter og fondsmæglerselskaber må udføre aktiviteter med

Høringssvar

​26.04.2017

Høring over bekendtgørelse om de organisatoriske krav til værdipapirhandlere

Høringssvar

​21.04.2017

Høring over bekendtgørelse om hvilke fysiske og juridiske personer, der kan udøve investeringsservice og investeringsaktiviteter uden tilladelse efter lov om finansiel virksomhed (undtagelsesbekendtgørelsen)

Høringssvar

​20.04.2017

Høring over bekendtgørelse om produktgodkendelsesprocedurer

Høringssvar

​18.04.2017

Høring over bekendtgørelse om værdipapirhandlers udførelse af ordrer

Høringssvar

​18.04.2017

Høring over bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel

Høringssvar

​18.04.2017

Høring over bekendtgørelse om kompetencekrav til personer, der yder investeringsrådgivning og formidler information om visse investeringsprodukter

Høringssvar

​27.03.2017

Høring vedrørende udkast til bekendtgørelse om provisionsbetalinger

Høringssvar

​02.02.2017

EBA hearing (EBA-DP-2016-02) on new prudential regime for investment firms - The Danish Association of Asset Management and Investment Firms

Høringssvar

​16.01.2017

Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om finansielle rådgivere og forskellige andre love

Høringssvar

​03.01.2017

Høringssvar vedrørende høringer i EU-specialudvalget for den finansielle sektor

Høringssvar

​24.11.2016

Høring over udkast til revideret bekendtgørelse om en indskyder- og investorgarantiordning

Supplerende bemærkninger - høringssvar

20.10.16
​Nye Anbefalinger for aktivt Ejerskab i høring

Høringssvar

​30.09.2016

Nye Anbefalinger for aktivt Ejerskab i høring

Høringssvar

​23.09.2016

Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om investeringsforeninger m.v., lov om værdipapirhandel m.v. og forskellige andre love

Høringssvar

​24.08.2016

Forslag til lov om ændring af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven)

Høringssvar

​15.08.2016

Høring over forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om investeringsforeninger m.v., lov om værdipapirhandel m.v. og forskellige andre love

Høringssvar

​09.03.2016

Høring over forslag til revideret bekendtgørelse om den klageansvarlige og oplysninger om antal klager behandlet af den klageansvarlige samt tilhørende vejledning 

Høringssvar

​07.03.2016

Høring over vejledning om afviklingsplanlægning og afviklingsberedskab

Høringssvar

​25.02.2016

Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. og lov om finansielle rådgivere

Høringssvar

18.01.16

Forslag til lov om ændring af revisorloven m.v.

Høringssvar

18.12.15

Forslag til ændring af lov om værdipapirhandel m.v., udkast til forslag til lov om kapitalmarkeder og udkast til forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og lov om finansielle rådgivere m.v.​

​​

Høringssvar

25.08.2015

Udkast til vejledning om genopretningsplaner
​​

​​Høringssvar

29.06.2015

Tre styresignaler i høring - ATP sagen
​​

Høring nr. 366

28.05.2015

EBA guidelines


​​Høring nr. 365

15.05.2015

Udkast til bekendtgørelse om afviklingsforanstaltninger

Høring nr. 363

15.05.2015

Udkast til bekendtgørelsen om Afviklingsformuen


​​Høring nr. 362

08.05.2015

Udkast til bekendtgørelse om afviklingsplanlægning og afviklingsberedskab (”Afviklingsbekendtgørelsen”)

​​Høring nr. 361

08.05.2015

Høring vedrørende bekendtgørelse om Garantiformuens dækning af indskydere og investorer og bekendtgørelse om Garantiformuens dækning af indskydere og investorer


​Høring nr. 360

15.03.2015

Høring af udkast til bekendtgørelse om afviklingsplanlægning og afviklingsberedskab (”Afviklingsbekendtgørelsen”)

Høring nr. 359

08.01.2015

Høring af nyt udkast til vejledning om fortolkning af § 71, stk. 1, nr. 9 og §§ 77 a-d i FIL og bekendtgørelse om lønpolitik og oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder, finansielle holdingvirksomheder m.fl.

Høring nr. 355

05.01.2015

Høring vedrørende bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder
​​

Høring nr. 338

31.10.14

Høring vedr. forslag til lov om restrukturering og afvikling af visse finansielle virksomheder, samt forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed m.fl.​

Høring nr. 329

29.09.14

Høring af udkast til lovforslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., lov om betalingstjenester og elektroniske penge og forskellige andre love.

Høring nr. 318

04.04.14

Høring til SKAT´s udkast til nyt styresignal om definitionen af investeringsforeninger omfattet af momsfritagelsen i momsloven § 13, srk. 1, nr. 11, litra f​​


Høring nr. 307

05.11.13

Høring - bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning​


Høring nr. 290, 291 og 292

03.06.13

Høring- bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer

Høring - bekendtgørelse om et dokument om væsentlig investorinformation om alternative investeringsfonde m. fl.

Høring - bekendtgørelse om registrering m.v. af fondsaktiver i en værdipapircentral​


Høring nr. 278

18.03.13

Høring - EU-forslag til forstærket samarbejde om beskatning af finansielle transaktioner i høring
​​

Høring nr. 275

20.02.13

Høring - EU Specialudvalgsnotat om fjerde revision af hvidvaskdirektivet


​​Høring nr. 264

18.12.12

Høring - Lovforslag om lov om finansielle rådgivere


​​Høring nr. 262

​04.12.12

Høring - Udkast til styresignal om dommen i EU-domstolens sag C-44/11, Deutsche bank


Høring nr. 265

​04.12.12

Høring vedr. udkast til bekendtgørelse om afgift af lønsum m.v.


Høring nr. 225

07.09.12

Høring af forslag om ændring af aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven, personskatteloven og forskellige andre love (Enklere beskatning af udlodninger fra investeringsforeninger og justering af fraflytterbeskatningen m.v.)


​​Høring nr. 245

20.08.12

Høring vedrørende forslag til lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om erhvervsdrivende fonde, årsregnskabsloven, lov om finansiel virksomhed, lov om betalingstjenester og elektroniske penge, lov om investeringsforeninger m.v. og lov om værdihandel Høring af bekendtgørelse og vejledning vedrørende aflønning i den finansielle

sektor.
​​​

Høring nr. 231

16.05.12

Høring vedrørende bekendtgørelse om god skik for forsikringsmæglervirksomhed.

Høring nr. 254

09.01.12

Høring vedrørende bekendtgørelse om skriftlige interne regler i henhold til hvidvaskloven.​​

Den danske Fondsmæglerforening

Slotsholmsgade 1
1216 København K 

CVR: 21278637

 

E-mail: ​info@fondsmaeglerforeningen.dk