Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Nyt EU-reguleringsregime for fondsmæglerselskaber

Nedenfor kan du læse nærmere om det nye EU-reguleringsregime for fondsmæglerselskaber og Fondsmæglerforeningens aktuelle arbejde i forbindelse med implementeringen af regimet i dansk ret.

Historik

​I december 2019 vedtog Europa-Parlamentet ny EU-lovgivning om regulering af og tilsyn med fondsmæglerselskaber. Den nye regulering gælder for alle danske fondsmæglerselskaber. Den nye EU-lovgivning består dels af et direktiv og en regulering, der træder i kraft den 26. juni 2021. EU-lovgivningen implementeres i Danmark ved ny national lovgivning og arbejdet hermed foregår i regi af Finanstilsynet.

Direktivet og forordningen kan tilgås her: https://eur-lex.europa.eu/search.html?qid=1591626590109&text=investment%20firms&scope=EURLEX&type=quick&lang=en

​Den nye lovgivning indebærer bl.a. en ny opgørelse af kapitalkravene i fondsmæglerselskaberne. Der introduceres således en ny gruppering af selskaberne bestemt af deres størrelse og arten af deres investeringsserviceaktiviteter. Lovgivningen skal suppleres med en række forordninger i form af Regulatoriske Tekniske Standarder (RTS’er), der udarbejdes i regi af Den Europæiske Bankmyndighed EBA.

​Fondsmæglerforeningen følger den nye regulering tæt, bl.a. ved at deltage i løbende møder med Finanstilsynet. Fondsmæglerforeningen har også - siden 2017 - afgivet flere høringssvar vedrørende det nye EU-reguleringsregime, der kan findes under fanen "interessevaretagelse".

Hvad er status?
Status er, at Finanstilsynet foreløbig arbejder med at indføre en selvstændig lov for fondsmæglerselskaber og investeringsservice - og aktiviteter. Fondsmæglerselskaber udskilles således efter planen fra lov om finansiel virksomhed.

Lovforslaget forventes fremsat for Folketinget i februar 2021 med henblik på ikrafttrædelse i juni 2021. Lovforslaget forventes sendt i høring i medio november 2020.

Hvad arbejder Fondsmæglerforeningen på?

Fondsmæglerforeningen deltog den 22. juni 2020 i et dialogmøde med Finanstilsynet, hvor foreningen redegjorde for foreningens synspunkter i forhold til den nye EU-regulering. Under mødet blev der således argumenteret for en direktivnær implementering af EU-reguleringsregimet, ønske om dialog omkring afgrænsning af fondsmæglere, som i dag er klasse 2 og som fremadrettet bliver kategori II, ønsket om en større sikkerhed for forståelsen af definitionerne til brug for beregning af K-faktorer og øvrige kapitalkrav i eksisterende national regulering, ønsket om en separat ledelsesbekendtgørelse og ønsket om at reglerne om outsourcing, regulering af koncerner og aflønning genbesøges.
 

Forud for mødet var der fremsendt en liste over prioriterede emner til drøftelse, som kan findes her

Efter mødet den 22. juni 2020 blev der den 1. juli 2020 afholdt et møde for interesserede medlemmer om et før-høringsbrev til Finanstilsynet, hvor foreningens "ønsker" til den nye regulering gentages. Det drejer sig bl.a. om uhensigtsmæssigheder i den eksisterende lov om finansiel virksomhed, der ikke ønskes implementeret i den nye lov, accessorisk virksomhed for fondsmæglerselskaber, aflønning af fondsmæglerselskaber, outsourcing og regulering af koncerner. På baggrund af mødet sendte Fondsmæglerforeningen et førhøringsbrev til Finanstilsynet med konkrete forslag til den nye regulering. Efterfølgende er der sendt et supplerende førhøringsbrev specifikt om opgørelse af AUM efter den nye regulering. Begge høringsbreve ligger på foreningens hjemmeside under "interessevaretagelse". 

Fondsmæglerforeningen har herudover deltaget i et dialogmøde med Finanstilsynet den 21. september 2020. Under mødet fik Fondsmæglerforeningen den opfattelse, at Finanstilsynet arbejder med en implementeringsproces, hvorved der ikke sker en direktivnær implementering, men i stedet en videreførelse af eksisterende lovgivning for fondsmæglerselskaber, herunder nationale særregler. På den baggrund har Fondsmæglerforeningen fundet lejlighed til at sende et brev til Erhvervsministeriets departement om implementeringsprocessen. 

Brevet kan læses her. Kopi af brevet er endvidere sendt til Finanstilsynet. 

Der arbejdes aktuelt på et nabotjek af sammenlignelige landes forventninger til implementering af EU-reguleringsregimet i deres respektive nationale lovgivninger.

Høringer og dataindsamling

EBA's dataindsamling

I lyset af den nye gruppering af fondsmæglerselskaber har EBA valgt at gennemføre en dataindsamling blandt europæiske investeringsselskaber. Dataindsamlingen er vigtig i forhold til kalibrering af reguleringen og til at vise, hvordan beregningen af K-faktorer påvirker det danske marked for fondsmæglerselskaber, navnlig af hensyn til mindre fondsmæglerselskaber der med de nye regler potentielt vil blive omfattet af mere omfattende regulering end hidtil. Det er frivilligt at deltage. Fondsmæglerforeningen skal dog opfordre medlemmer såvel som ikke-medlemmer af foreningen til at deltage i dataindsamlingen.

​Dataindsamlingen kan tilgås via følgende link: https://eba.europa.eu/regulation-and-policy/investment-firms/regulatory-technical-standards-prudential-requirements-investment-firms.

Indsamlingen af data sluttede den 19. august 2020.

EBA's høring over RTS'er

EBA har også sendt et udkast til Regulatory Technical Standards (RTS) i relation til det nye EU-reguleringsregime for fondsmæglerselskaber i høring. Der har endvidere været afholdt en offentlig høring herom den 30. juni 2020. Præsentationerne fra høringen, der omfatter essensen af det, der blev nævnt under den offentlige høring, kan findes via dette link. Denne høring supplerer den igangværende dataindsamling fra EBA, der er nævnt ovenfor.

Høringen, der er på engelsk, omfatter følgende RTS, efter det nye EU-reguleringsregime:

  • The reclassification of investment firms as credit institutions under Article 8a (6) of Directive 2013/36/EU
  • The prudential requirements for investment firms under Articles 7(5), 9(4), 13(4), point (a) to (c) of Article 15(5) and Article 23(3)

of Regulation (EU) 2019/2033

  • The prudential requirements for investment firms under Article 5(6) of Directive (EU) 2019/2034

Om RTS’erne fremgår følgende af EBA’s høring:

“The first consultation paper on prudential requirements includes three draft Regulatory Technical Standards (RTS) on the reclassification of certain investment firms to credit institutions, five draft RTS on capital requirements for investment firms at solo level, and one draft RTS on the scope and methods of prudential consolidation for investment firms at group level.

The second consultation paper on reporting requirements and disclosures, includes draft Implementing Technical Standards (ITS) on the levels of capital, concentration risk, liquidity, the level of activities as well as disclosure of own funds; and draft RTS specifying the information that investment firms have to provide in order to enable the monitoring of the thresholds that determine whether an investment firm has to apply for authorisation as credit institution.

The third and fourth consultation papers on remuneration requirements include one draft RTS on the criteria to identify all categories of staff whose professional activities have a material impact on the firm’s risk profile or assets it manages (‘risk takers’); and one draft RTS specifying the classes of instruments that adequately reflect the credit quality of the investment firm as a going concern and possible alternative arrangements that are appropriate to be used for the purposes of variable remuneration of risk takers.”

Selve høringen kan tilgås via EBA's hjemmeside via følgende link: https://eba.europa.eu/regulation-and-policy/investment-firms/regulatory-technical-standards-prudential-requirements-investment-firms

Der er sendt en høring ud til de høringsinteresserede i foreningen om høringen. 


Hvordan kan jeg holde mig opdateret?

​Fondsmæglerforeningen sender løbende høringer og nyhedsbreve ud bl.a. vedrørende det nye EU-reguleringsregime. Hvis du eller andre i din organisation er interesseret i at modtage nyhedsbrevet og høringer af relevans for fondsmæglerselskaber, kan sekretariatet altid kontaktes på info@fondsmaeglerforeningen.dk

Den danske Fondsmæglerforening

Slotsholmsgade 1
1216 København K 

CVR: 21278637

 

Telefon: 33 74 61 74

E-mail: ​info@fondsmaeglerforeningen.dk