Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Aktuelle nyheder - gå til medlemslogin for at læse hele nyheden

Ny temaside for det nye EU-reguleringsregime for fondsmæglerselskaber under medlemslogin

Fondsmæglerforeningen har nu udarbejdet en tema-side under medlemslogin, hvor medlemmerne af Fondsmæglerforeningen altid kan gå ind og finde det seneste nye om Fondsmæglerforeningens arbejde i forbindelse med den danske implementering af EU-reguleringsregimet i dansk ret. Her kan der bl.a. læses om status, igangværende arbejde fra foreningens side og igangværende høringer. Sekretariatet kan som altid kontaktes på info@fondsmaeglerforeningen.dk, hvis medlemmer ønsker at modtage nyhedsbreve om relevante høringer og opdateringer bl.a. vedrørende de nye EU-regler for fondsmæglerselskaber.​

Nyt EU-reguleringsregime for fondsmæglerselskaber og EBA's dataindsamling

​I december 2019 vedtog Europaparlamentet ny EU-lovgivning om regulering af og tilsyn med fondsmæglerselskaber. Den nye regulering gælder for alle danske fondsmæglerselskaber. Den nye EU-lovgivning består dels af et direktiv og en regulering, der træder i kraft den 26. juni 2021. EU-lovgivningen implementeres i Danmark ved ny national lovgivning og arbejdet hermed foregår i regi af Finanstilsynet. 

Den nye lovgivning indebærer bl.a. en ny opgørelse af kapitalkravene i fondsmæglerselskaberne. Der introduceres således en ny gruppering af selskaberne bestemt af deres størrelse og arten af deres investeringsserviceaktiviteter. Lovgivningen skal suppleres med en række forordninger i form af Regulatoriske Tekniske Standarder (RTS’er), der udarbejdes i regi af Den Europæiske Bankmyndighed EBA.

Fondsmæglerforeningen følger den nye regulering tæt, bl.a. ved at deltage i løbende møder med Finanstilsynet. Fondsmæglerforeningen har også - siden 2017 - afgivet flere høringssvar vedrørende det nye EU-reguleringsregime, der kan findes under fanen "interessevaretagelse".

I lyset af den nye gruppering af fondsmæglerselskaber har EBA valgt at gennemføre en dataindsamling blandt europæiske investeringsselskaber. Dataindsamlingen er vigtig i forhold til kalibrering af reguleringen og til at vise, hvordan beregningen af K-faktorer påvirker det danske marked for fondsmæglerselskaber, navnlig af hensyn til mindre fondsmæglerselskaber der med de nye regler potentielt vil blive omfattet af mere omfattende regulering end hidtil. Det er frivilligt at deltage. Fondsmæglerforeningen skal dog opfordre medlemmer såvel som ikke-medlemmer af foreningen til at deltage i dataindsamlingen. 

Dataindsamlingen kan tilgås via følgende link: https://eba.europa.eu/regulation-and-policy/investment-firms/regulatory-technical-standards-prudential-requirements-investment-firms.

​​

Seneste kvartalsrapport fra Hvidvasksekretariatet

Hvidvasksekretariatet under SØIK har ​den offentliggjort sin seneste kvartaltsrapport om hvidvask af udbytte fra kriminalitet på baggrund af underretninger fra bl.a. bankerne om mistænkelige transaktioner og mistænkelig adfærd. Sekretariatet kan kontaktes for fremsendelse af den seneste rapport. 

Køreplan for finanssektorens klimapartnerskab

Klimapartnerskabet for den finansielle sektor, hvor Fondsmæglerforeningen er repræsenteret, har offentliggjort sin køreplan for, hvordan partnerskabet kan bidrage til, at Danmark når målet om at reducere sin udledning af CO2 med 70 pct. i 2030.​

Finanssektorens klimapartnerskab ser det på grund af sektorens egen begrænsede udledning af drivhusgasser som sin vigtigste opgave at finansiere initiativer i andre sektorer på markedsmæssige vilkår. 

Læs køreplanen for finanssektorens klimapartnerskab.

Læs baggrundsrapport for køreplanen for finanssektorens klimapartnerskab.

Den danske Fondsmæglerforening

Slotsholmsgade 1
1216 København K 

CVR: 21278637

 

Telefon: 33 74 61 74

E-mail: ​info@fondsmaeglerforeningen.dk